Кирил и Методий.

Safe_image

 

По повод езиковото и културно наследство, което имаме като българи, относно нашите корени италианският  славист проф. Санте Грачиоти казва, че България някога е играла ключова роля в Средновековна Европа до такава степен, че целият славянски свят „живее няколко века с културното наследство…, дело на българите.“ Грачиоти изследва корените на българската цивилизация и старобългарския език като първооснова на всики славянски езици.

Има с какво да се гордеем в нашето минало!

В това отношение заслужават внимание животът и делото на Кирил и Методий. Относно техният произход голяма чат от учените недвусмислено сочат – България. Това е записано и в краткото житие на Кирил: „българин по род“. И двамата братя добре познавали славянския език, с което име по онова време е наричан старобългарският. Според някои изследователи такова ниво на владеене  се постига единствено, ако този език ти е майчин.

Имайки предвид пасажи от Пространното житие на Константин – Кирил, (по думи на самия Кирил), част от учените стигат до хипотезата, че семейството на двамата братя е принадлежало към българските придворни кръгове, а дядо им вероятно е бил приближен на владетеля Кардам.

Най-големият принос на солунските просветители е в създаването на глаголицата, която е графична система, отразяваща точно особеностите на говоримия славяно-български  език. Тяхно дело е и  преводът на Библията на старославянски език. Малко от нас обаче знаем, че под „старославянски“ език се разбира старобългарският, а не някакъв древен старолавянски език, идея, използвана няколко века по-късно от Русия с цел завладяване на славянските народи и контрол над тях, т.е. панславистичната идея. Българите полагат основата на цялата писменост и просветно дело при славяните.

Кирил е изпращан на няколко мисии, като навсякъде той убедено защитава правото на славяните да имат свой собствен писмен език. При една от тях полемичният му дар, неговата ревностна защита на езика ни принуждават папа Адриан II да признае официално славянските книги.

Създаденият от Кирил и Методий литературен език е наричан още славяно-български или българо-славянски. Именно този наш  старобългарски, българо-славянски или славяно-български език стои в основата на средновековната европейска култура.

„Така българите записват в летописа на европейската цивилизация епохални постижения на една ранна култура, която вдъхновява духовното развитие на почти цяла Източна Европа.“ смятат изследователите!

 

Ресурси:

1,Българска енциклопедия.

2.Point of view.

3.Пространно житие на Кирил. К. Охридски

%d bloggers like this: