II част

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЗАИМООБУЧИТЕЛНИЯ МЕТОД ДНЕС:

 

Мултилевъл „Класните стаи” (МЛКС)  Едно от най-успешните приложения на взаимоучителния подход е многовъзрастовото обучение в САЩ и други страни, което изгражда един модел насъвременно взаимно училище с интегрирана учебна програма, в която липсва познатото разграничаване между отделните класове. За кратко време при многовъзрастовото обучение се придобиват знания, които в обикновените училища са предвидени да бъдат изучавани за един дълъг период от време. Интегрираните програми позволяват интегриране на предметите и спестяват ненужната информация, която заема голяма част от учебниците в държавните, а дори и в някои частни училища.

Освен това този подход на обучение е центриран около ученика и позволява индивидуална работа с всяко дете, взаимопомощ, взаимоконтрол и обмен на информация между децата, които популярните методи на обучение не позволяват.

 

„Малка група – тим” – интегрирани обединени училища в Германия:

В основата на тази концепция, според Петър Петров (Петров 2004)[1] лежи „активно индивидуално подпомагане в условията на хетерогенна група”. Подобен подход – интегрирано обучение с гъвкави учебни програми в многовъзрастова среда дава широк простор за развиване на индивидуалността на учениците, стимулира постиженията им в учебната дейност и формира взаимоотношения между децата, които оказват позитивно влияние върху учебния процес. Мнението на изследователите е, че обучението в хетерогенна възрастова среда открива възможности за сериозно подобряване на ефективността на учебния процес.

 

Домашна педагогическа практика – съчетана с посещаване на специално начално училище:

Интерактивен подход относно образованието прилагат във Франция 15. – 16 (Попов 1996[2]). век на някои места. Обучението започва на 5-годишна възраст и продължава дванайсет години, като по желание на родителите и на обучаемите, методът  е различен – изцяло в училищна обстановка или съчетание от домашна педагогическа практика и начални колежански курсове, като детето от самото начало на обучението си встъпва под ръководството и на двама домашни наставници, които носят отговорност за него. Образователната програма за началиния курс  е на две равнища: четене, писане, молитва…… и второто ниво – перфектно четене, перфектно писане, музика, танци.

 

Взаимоучителният метод в наши дни – приложен в една езикова гимназия в часовете по немски език:

Преподавател от ГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтана прилага иновативен подход (взаимоучителния или мониторингов метод)  в часовете по немски с цел да повиши равнището на новопостъпилите със слаби познания на езика ученици,  като въвлича в часовете като асистенти по-подготвените деца, които се занимават индивидуално с някои от съучениците си. Чрез използване на метода на взаимното обучение преподавателят успява не само да изведе на ново ниво в усвояването на материала цялата подготвителна паралелка за сравнително кратко време, но освен това, като позитиви са отчетени и стимулирането на самочувствите при обучаваните и повишената вече амбиция у възпитаниците.

 

Експериментална паралелка в българско училище – обучавана посредством взаимоучителния метод:

В обикновено държавно училище в Русе преподавател решил да експериментира, въвеждайки иновативни учебни практики, прилагани през възраждането във взаимните училища. За тази цел била избрана паралелка, където броят на учениците със слаби и средни оценки преобладавал. Децата били разделени на групи от по шест човека и обучавани по взаимната метода. За кратък период от време, според наблюденията на самия преподавател, експерименталната паралелка надминала по успех останалите класове, броят на слабите оценки рязко намалял, увеличил се броят на шестиците. Учебният материал се усвоявал по-бързо и лесно, отколкото при преподаване чрез традиционните методи.

Изводите на учителя са, че слабите ученици се възползват от знанията на своите другари много повече, отколкото от помощта на учителя, а при по-силните е изградена учвереност в себе си и желание за самоизява.

Така че при интегриран подход на обучение, единната  дейност предполага общи цели, общи интереси и общ предмет на действието (Кръстева 2003)[3] . Съвместната учебна дейност се оказва фактор от голямо значение за ефективен учебен процес, тъй като помежду си учениците са отворени за обмен на  информация, който се осъществява  лесно и непосредствено.

 

Връстници обучават връстници:

Обучението чрез връстници или чрез деца от по-висока възрастова група (типично за взаимното училище) е широко прилаган от обществени организации и асоциации по програми, свързани с Европейския съюз. Обучението чрез връстници, чрез деца, близки по възраст и интереси до обучаемите е един от аспектите на съвременното приложение на мониторинговата ситема днес. Тази учебна дейност в една от презентациите е представена като образователна дейност от млади хора, които обучават други „близки до тях по възраст, произход или интереси”[4], главно на здравно- образователни теми в училища, университети, клубове, църкви. Този тип обучение се приема, според авторите повече като получаване на съвети от приятел и това е една от причините да бъде толкова ефективно.

 

 

ПОЗИТИВИ И НЕГАТИВИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВЗАИМООУЧИТЕЛНИЯ МЕТОД[5]:

 

– Мотивира млади хора да поемат отговорности.

– Децата, които подпомагат  учебната дейност, придобиват знания и умения от голямо значение за по-нататъшното им развитие.

  Взаимното обучение ограничва разходите  относно организирането и провеждането на учебната дейност.

–-  Стимулира желанието за учене, старателността и съревнователността.

–-  Научава ученика да ръководи, но и да се подчинява.

–-  Работата по мониторинговата ситема се радва на много добра организация относно преподаването, дисциплината и реда.

––  Дава възможност за кратък срок децата да получат и затвърдят голям обем от знания.

––  Осигурява шанс на всяко дете в процеса на времето да изяви себе си като обучител.

 

 

Негативите на обучението по взаимната метода са няколко:

 

––  Ако децата, които ще подпомагат процеса на учене не са добре подготвени, това оказва вредно въздействие върху другите.

––  Съществува опасност от неправилно влияние и форма на контрол от страна на учениците върху децата, които обучават, ако преподавателят не организира и следи за правилни взаимоотношения.

–– Такъв вид обучение по-трудно се поддава на оценка.

 

 

 [1] Петров,П. Груповото обучение в началните класове. Русе 2004.

[2] Попов, Г. История на началното образование в света. С.,1996.

[3] Кръстева, А. Аспекти на екипното обучение. С.,2003.

[4] Връстници обучават връстници. Обучение на обучители. С.,2003.

[5] Изведени с помощта на Ръководство „Обучение на обучители” и кн. „Възникване и разпространение на взаимните училища на Балканите”.

Daniela

Daniela

Archive

2013 (2)
2012 (2)